Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Frantz Ernst Bille (1875-06-05)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 5. Juni 1875.

Deres Excellence,

Ved mit første Besøg hos Udenrigsministeren efter min Tilbagekomst til Stockholm har Hs. Exc. udtrykt til mig sin Glæde over den smukke Modtagelse, Deres Majestæter Kongen og Dronningen havde faaet i Kjøbenhavn. Ligesom han fra Kongen direkte havde Udtalelser om Deres Majestæters Erkjendtlighed derfor, saaledes var ogsaa Indtrykket i Sverig en almindelig og ublandet Tilfredshed med denne Begyndelse paa den kgl. Reise; og General Bjørnstjerna tilføiede, at han villigt anerkjendte hvor rigtigt Kong Oskar havde tænkt, naar han fra første Færd havde erklæret, at han ikke vilde undlade at gjøre et officielt Besøg i Kjøbenkavn paa samme Tid han udførte sin Plan at gaae til Petersborg og Berlin.

Idet Udenrigsministeren forøvrigt til en vis Grad under vor Samtale indlod sig paa politiske Emner, bemærkede han blandt Andet, at det var ham bekjendt, at man i Kjøbenhavn havde følt en vis Uro ved Forestillingen om, at det slesvigske Spørgsmaal skulde trænge sig frem til at forhandles under Kong Oskars Ophold i Berlin; han kunde nu vel neppe tvivle om, at det jo var bleven omtalt i de to Samtaler, s. 379 Kongen havde haft med Fyrst Bismark; men han troede tillige at vide, at det havde været Kongens Hensigt ikke at berøre det til Keiseren. De Bemærkninger, jeg tillod mig om dette Punkt gik blot ud paa at fremhæve — hvad jeg forøvrigt troer, at General Bjørnstjerna har en fuldkommen rigtig Opfattelse af — at medens den kgl. Regjering kun kan føle Erkjendtlighed for, at Kong Oskars Sympathier for Danmarks Interesse i dette Spørgsmaal betones ligeoverfor den preussiske Regjering, gjælder Frygten derimod Alt hvad der ubetimeligt kunde provocere en, Fremtiden foregribende, Udtalelse fra hiin Regjerings Side.

Det meddeles mig, at Kongen umiddelbart før sin Afreise har ladet den franske Gesandt i Stockholm kalde til sig for at udtale sig til ham om hans forestaaende Besøg i Berlin, derved forsikkrende ham om sine varme Følelser for Frankrig og om Uafhængigheden af sit politiske Standpunkt. Grev Gobineau var vel noget overrasket ved denne »démarche«, der paa en Maade gav større Vægt til verserende Gommen- tarer, end han selv havde tillagt disse; den turde i Virkeligheden ikke være Andet end et nyt Vidnesbyrd om Kongens stadige Ønske at — om jeg saa tør udtrykke mig — trykke Alles Haand paa eengang.

Offentligheden i Sverig har vistnok i det Hele været behagelig berørt af den smigrende Maade, hvorpaa Kongeparret er bleven modtaget i Berlin og den Popularitet, der synes at have omgivet det; men der er dog tillige Tegn paa en vis Ømfindtlighed ligeoverfor de Venskabs-Manifestationer, af hvilke Beretningerne fra Berlin have gjenlydt; og da et Referat efter »Norddeutsche Allg. Ztg.« af Kong Oskars Skaaltale i »Franz «-Kasernen indeholdt et af Kongen yttret Ønske — »at vore Armeers Vaabenbroderskab maatte blive stedse inderligere og gaae Haand i Haand med Tilnærmelsen mellem vore Folk« — vakte det her en øieblikkelig Misstemning, der dog nu turde være fjernet ved den Berigtigelse, der, efter et af Kong Oskar fra Töplitz afsendt Telegram, s. 380 sendtes til Aftenbladene igaar, og gjengav Kongens Ord som: »Ønsket om, at det kammeratlige Forhold mellem vore Armeer og de venskabelige Forbindelser mellem vore Folk maa mere og mere udvikle sig.« 1)

Kong Oskars Yttring til de preussiske Statsministre om, at han som ivrig Protestant billiger den keiserlige Regjerings Fremgangsmaade i det kirke-politiske Spørgsmaal, har heller ikke undladt at vække nogen Sensation og er ikke bleven desavoueret eller modificeret ad officieus Vei. Jeg har ladet mig sige, at Kong Oskar har haft en forudfattet Hensigt om at gribe en Leilighed til at udtale sig i den betegnede Retning, — hvilket da sattes i Forbindelse med hans Ønske at fjerne enhver Mistydning, som formodedes at kunne opstaae af Enkedronning Josefines Besøg i Rom i dette Øieblik. 2) Jeg maa lade det staae hen om heri ligger en rigtig Opfattelse eller en tilstrækkelig Forklaring; men, — som en Person, der vender hjem fra Berlin, sagde mig i denne Anledning, — kunde en Yttring som den anførte af Kong Oskar være sikker paa i hvert Fald at falde i god Jord.

F. Bille

Depeche Nr. 27, modtaget 9. Juni 1875. — Sml. utrykte Optegnelser af F. Bille, U. A.