Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-06-09)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 9. Juni 1875.

Kjære Excellence.

Jeg har hidtil Intet hørt om Ministerdannelsen, Estrup reiste allerede Lørdag tilbage og kommer først idag hertil. Nellemann har besøgt mig og fortalte mig at idag skulde de forskjellige Medlemmer af Combinationen samles til et Møde hvor endelig Bestemmelse vilde blive tagen. Moltke gjør lidt s. 381 Vanskelighed, og har udtalt at det maaskee var bedre at Haffner overtog Udenrigsportefeuillen, i hvilket Tilfælde da Scavenius »eller en Anden« kunde tage Forsvarsministeriet, men det antages ikke at M. vil fastholde disse Indvendinger. Der vil imidlertid rimeligvis endnu hengaae nogle Dage før Ministeriet kan overtage Forretningerne, da de forskjellige Udenbyesmænd først behøve et Par Dages Frihed for i deres Hjem at ordne deres Sager.

See det er Alt hvad jeg kan fortælle om Sagens Stilling, men imorgen tænker jeg at kunne vide Mere. Det er ganske rigtigt hvad De formodede at Ministeriet allerede var construeret in petto da Rigsdagen sluttedes.

Af ministerielle Begivenheder veed jeg kun at melde at Heydebrand er kommen med meget ubehagelige Værnepligtssager men efter Rimelighed vil De jo nu kunne glæde Dem over at være fri for at trækkes med disse kjedsommelige Historier.

Saasnart jeg erfarer Noget som jeg antager at kunne interessere Dem skal jeg strax skrive.

P.Vedel.

Oreby.