Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-06-09)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 9. Juni 1875.

Kjære Kammerherre.

Moltke bliver som De veed URM. og Listen som Fædrelandet indeholder er correct. Grev Frijs maatte af Sundhedshensyn afslaae. — Virkningen deraf vil formodentlig være at jeg ikke kommer til Vichy og saa faaer jeg jo ogsaa at opgive den Fornøielse at besøge Dem i Berlin. Vi have senere ikke hørt videre om Sagen, men den skulde jo ogsaa have nogen Tid til at udvikle sig. — Jeg vil dog sige Dem at Kongen af Sverig sagde og Beckfriis har senere stadfæstet det, at Preussen s. 382 i Belgien har beklaget sig over den belgiske Armees Tilstand og er gaaet meget stærkt i Detail ved at vise at Belgien slet ikke kan forsvare sin Neutralitet. Fra ingen anden Side har vi hørt Noget derom, men Kong Oscar havde Depeche derom — jeg formoder fra Byrenstam. 1)

Beckfriis har her confidentielt meddelt Afskrift af Kong Oscars reviderede Tale, hvorefter denne har sagt »Wunsch dasz die kameradschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Arméen wie die freundlichen zwischen unseren Völkern sich immer mehr entwickeln mögen.« 2) — Efter Beckfriis har Kongen i Berlin havt 2 Samtaler med B[ismarck], i hvilke han »vistnok« har berørt det slesv. Spml., derimod er det »vist« at han ikke har omtalt Sagen til Keiseren. Iøvrigt var Kongen meget fornøiet med B[ismarck] og denne med ham. B[ismarck] skal senere have sagt at det behagede ham meget at Kong Oscar var saa aaben og klar i sine Udtalelser. Han havde sagt: »Jeg kommer til Berlin, men jeg gaaer ogsaa til andre Hovedstæder, jeg udvikler min Hær og Flaade, men kun for at bevare mine Rigers Fred og Neutralitet, jeg ønsker at staae paa en god Fod med mine Naboer, men jeg vil bevare min hele Uafhængighed og Selvbestemmelsesret.« 3)

s. 383 See det er hvad jeg har at fortælle Dem, i Haab om at det kan være Dem af Interesse. Forresten sidde vi her op over Ørene i Historier med Heydebrand om Værnepligtssager.

P. Vedel.

Quuades Papirer. U. A.