Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-06-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 16. Juni 1875.

Kjære Vedel.

Tak for Deres Brev af 9de. 1)

. . . Hvad De skriver om Kongen af Sverrigs Tale stemmer med hvad der er passeret her, efterat »Nordd. Allg. Zeitung« havde bragt Phrasen om »Waffenbrüderschaft«. Der telegrapheredes fra Dresden til det herværende svenske Gesandtskab, at det var galt refereret, og jeg forstod at den officielle Stockholmske Tidende skulde bringe et Dementi. Men jeg har ikke villet indberette officielt om Sagen, thi, mellem os sagt, kunde jeg ikke sige, at Talen virkelig ikke var falden saaledes som af ovennævnte Avis anført, og jeg vilde naturligviis ikke sige at jeg troede det anførte var rigtigt. Nogen stor Ulykke er det nu hellerikke, i hvad der end er sagt; og om det ogsaa hundrede Gang ikke er bleven sagt, saa gjør det dog ingen Forskjel i alt det Væsen de herværende Literater og andre i deres Skadefrohed mod os have gjort af Reisen. Denne Reise benyttes nu af de herværende »Gesinnungstüchtige« mod os og mod Frankrig. Men have de da virkelig vundet saa synderlig meget? . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.