Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-06-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. Juni 1875.

Kjære Vedel,

Lt Kjær har bragt mig Deres Brev af 17de, 1) for hvilket jeg hermed sender Dem min Tak.

Meddelelser af denne Natur ere altid af den største Interesse og af ikke mindre Vigtighed og Nytte, ialfald indirecte, idet de hjælpe paa den Eensidighed hvortil man paa et Sted som Berlin ellers nødvendigvis maa forfalde. En fremmed Diplomats Stilling i Forhold til Politiken, ja endog i Forhold til Politiken mellem hans eget Land og hans Opholdsland, er ganske forskjellig i Berlin fra den samme Stilling i et andet Land. I selskabelige Sammenkomster tales aldrig om Politik med Indfødte, og bestemte Dage paa hvilke herværende Diplomater, saaledes som f. E. i Kjbhvn., gaae op i Ministeriet og conversere med Udenrigsministeren eller hans Delegerede om det ene og det andet, haves ikke her. Udenrigsministeren, som forresten den største Deel af Aaret er fraværende, sees aldrig, endog af Ambassadeurerne, og hverken til ham, — i de meget sjeldne Tilfælde at man kan gaa til ham —, eller til Statssecretairen henvender man sig nogensinde i det officielle Locale, undtagen i Anledning af særligere opstaaede Spørgsmaal og specielle ofte egentlig kun løbende Sager, — f. Ex. jeg i slesvigske Udvandringssager og lignende; og ved disse Leiligheder, hvor man desuden ser at s. 402 Vedkommende sidder paa Naale forat faae En til at gaae, forat han kan blive saameget hurtigere færdig med den Anden eller de Andre, som vente udenfor, kan man ikke vel tage Initiativet til Digressioner udenfor det in casu foreliggende Spørgsmaal og da navnlig til Discussion om Politik. De vil let see Anledningen til denne Bemærkning. Hvad De meddeler mig er af den største Interesse for mig, og jeg beder Dem om lignende Meddelelser, idet jeg tilføier at de, saavidt det staar til mig, ogsaa skulle blive til Nytte, men jeg maa ved Siden heraf gjøre opmærksom paa, at det ikke staaer til mig, ved min egen active Virksomhed eller ved eget Initiativ at føre dem til Nytte. Jeg maa, naar ingen sær Anledning af sig selv frembyder sig, eller ialfald ikke Vedkommende giver mig en Anledning eller et Vink til at tage den, vente herpaa.

26

Bülow er fortiden i Marienbad, og Philipsborn besørger Forretningerne som Statssecretair.

Hvad den af Dem omtalte Sag angaaer, saa er det og har det længe været min Mening, at »det andet Alternativ« er det eneste vi kunne »se paa«. 1) ...

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.