Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Georg Julius Moltke FRA: Frantz Ernst Bille (1875-06-21)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Grev Moltke.
Stockholm, 21. Juni 1875.

Deres Excellence.

Blandt forskjellige Udtalelser i den svenske Hovedstads Presse i Anledning af Kongens Udenlandsreise, Studentermødet, Forholdet til Danmark og Tydskland m. m. turde der være Anledning for Gesandtskabet til at henlede Opmærksomheden paa vedlagte Artikel af »Dagens Nyheter« af Dags Dato, som ellers neppe vilde komme Deres Excellence for Øie. Denne Tidende, af decideret democratisk Retning s. 403 og oppositionel Tendens, men dog ikke egentlig Organ for »Landtmannapartiet«, indtager vel ikke nogen høi journalistisk Rang; den har et Særkjende i en ofte hensynsløs dansk-fjendtlig Tone, hvor nationale Spørgsmaal behandles. Hvad jeg desuagtet i nævnte — mod en Artikel i det kjøbenhavnske Dagblad om Studentermødets Retydning polemiserende — Udtalelse vilde fremhæve, er Slutningen om Sveriges Stilling til det nordslesvigske Spørgsmaal, og deri navnlig den Sætning, hvor der henpeges paa Tydsklands frivillige Retrocession som »Slutstenen for Nordens Neutralitet, — det eneste fornuftige Fremtidsmaal for den ydre Politik«. 1) Jeg har ikke før i svenske Organer truffen paa den Retragtning, som kunde ligge bag ved denne Vending, og har ogsaa Tvivl om Tanken her er gjennemtænkt; imidlertid forekommer Yttringen mig værd at notere.

Gaarsnummeret af Christiania »Morgenblad«, som i den norske Presse staaer Regjeringen nærmest, discuterer i en Hovedartikel den politiske Side af Kongens Reise for at komme til den Slutning, at man i Norge ligesaavel som i Sverige vilde være imod »den intimere Tilslutning til det tydske Riges Politik, hvorom der har været Tale«, men at der ogsaa er Anledning til at tro, at de Fortolkninger af Kongens Yttringer, som have peget i den Retning, ere urigtige og uden reel Grund....

F. Bille.

Depeche Nr. 33, modtaget 23. Juni 1875.

26*