Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-07-02)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 2. Juli 1875.

Kjære Kammerherre.

... I den senere Tid have vi intel erfaret af Vigtighed nogetstedsfra. Stakkels Kong Oscar! Nu er han igjen uheldig med sin Reise til Rusland, thi, idetmindste at slutte efter Mohrenheims Yttringer, finder man det høist besynderligt at han vil reise til Moskau og rundt omkring medens Keiseren er borte. I Sverig havde Telegrammet om Talen i Casernen, 1) strax den Virkning at Studentertoget antog en anden Characteer og Gierdtsen holdt samme Dag, Efterretningen kom sin Tale om Slesvigerne. 2)

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.