Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-07-05)

Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Orebygaard, 5. Juli 1875.

Kjære Hr. Kammerherre!

... Da jeg nu heldigviis er kommet paa Renene igjen, vil jeg ikke længere opsætte at skrive, og vil jeg da bede Dem, Hr. Kammerherre! igjennem disse Linier at modtage min bedste Tak for den Tid vi have arbeidet sammen. Jeg behøver ikke at sige Dem, hvor høi Priis jeg har sat paa at lære Dem at kjende, og træde i Forhold til Dem; ikke at sige Dem, hvor høit jeg har skattet den udmærkede Dygtighed og store Samvittighedsfuldhed hvormed De rygter Deres Kald — her vil jeg blot udtale, hvor ondt det gjør mig at dette Forhold til Dem skal ophøre, men at jeg ikke skal glemme s. 406 denne Tid. Til Gjengjæld vil jeg bede Dem bevare mig i venlig Erindring.

At det gamle Ministerium traadte tilbage ansaae jeg for heldigt og rigtigt, uden Hensyn til de sidste Dages Begivenheder; thi der maatte andre og friskere Kræfter til for med Held at løse den Knude, der havde trukket sig stærkere og stærkere sammen. Jeg ønsker og haaber at vore Eftermænd, som i forskjellige Retninger have ikke saa lidt forud for os, maae have større Held med sig end vi have havt. Med Hensyn paa det slesvigske Spørgsmaal ville vi fremdeles haabe og vente.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.