Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-07-14)

Direktør P. Vedel til Baron Rosenøm-Lehn.
14. Juli 1875.

Kjære Hr. Baron.

Da jeg efter mit Kjendskab til Dem er overbevist om at De ofte stiller Dem det Samvittighedsspørgsmaal om De ogsaa i de forløbne Aar har gjort Alt hvad der kunde gjøres i det slesvigske Spørgsmaal, og da jeg saa desuden af min egen Erfaring veed hvorledes under den daglige Gjerning den ene Begivenhed fordunkler Erindringen om den anden, har jeg troet at det vilde interessere Dem at modtage vedlagte Exposé som jeg engang i Foraaret sammenskrev til min egen Underretning. 1) Det er et Afsnit af vor diplomatiske Historie, der tillige har sin naturlige Plads i Deres Familiearchiv, og det vilde ganske vist være mig særdeles behageligt om det ogsaa kunde tjene til at erindre Dem om den Tid da jeg havde den Fornøielse at arbeide med Dem.

Her gaaer Alt sin rolige Gang. I vore andre Sager troer jeg ikke at der foregaaer Noget og i Verden er Alt tilsyneladende stille. Vi have ikke hørt et Ord angaaende den slesvigske Sag, hverken i den Retning som Decazes antydede, eller som Følge af Kong Oscars Reise. Det synes at Bismarck i sin Hule i Varzin tænker paa ganske andre Ting end den lille Affaire, og vi høre stadigt fra Paris om at han arbeider paa at faae en god lille Krig igang med Frankrig. Han fjerner sig mere og mere fra Rusland og Alliancerne ordne sig snarest saaledes at Rusland og England staae paa den ene Side, Østerrig og Tydskland paa den anden. Saaledes trækker det sammen til nye Begivenheder, som kunne komme hurtigere end man aner det. . . .

s. 408 Idet jeg glæder mig til, naar Efteraaret og Rigsdagen komme, at gjensee min gamle Chef, forbliver jeg [etc.]

P. Vedel.

Oreby.