Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Georg Julius Moltke FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1875-07-15)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Moltke.
St. Petersborg, 15./3. Juli 1875.

Deres Excellence.

. . . Idag Kl. 1 havde corps diplomatique den Ære at blive Kong Oscar forestillet her i Petersborg. Hans Majestæt talte til mig med stor Varme om sit nylige Besøg i Danmark og den gjæstfrie og hjertelige Modtagelse, han der havde funden. Det Venskab, sagde Kongen, som han havde for vor Allernaadigste Konge og for det danske Folk, var derved bleven yderligere befæstet og: »det skal aldrig svigte« tilføiede Hans Majestæt.

Jeg tillod mig at udtale for Kongen den Glæde, som det havde været for vor Allernaadigste Konge og for Folket at see Hans Majestæt som Gjæst i Danmark. Kong Oscar bad mig derpaa udtrykke de oven anførte Følelser for Hans Majestæt Kongen. Han bad mig tillige bringe Deres Excellence Hans Hilsen. . . .

E. Vind.

Depeche Nr. 19, modtaget 21. Juli 1875.