Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-08-14)

Direktør P. Vedel til Baron Rosenørn-Lehn.
[Kjøbenhaun,] 14. August 1875.

Kjære Hr. Baron.

Jeg har rigtigt modtaget Deres to Breve med de medfølgende Raasløff’ske, som jeg har vedlagt Sagens 1) Akter, og jeg takker Dem ret meget fordi De ogsaa i Udlandet har villet være saa god at erindre Dem mig. Jeg kan forsikkre Dem at hvis De ofte har husket paa Ministeriet, saa har jeg endnu oftere savnet Ministeren og tænkt tilbage paa den Tid, da jeg spadserede med Dem op og ned ad Gulvet i Deres Stue paa Amalienborg, hvor Grev Moltke 2) har lagt Mærke til Mærkerne som betegne Endepunkterne af vore Vandringer. Som De rigtigt har havt Følelsen af, staaer endnu den hemmelighedsfulde s. 413 Røg over Kjedlen, hvori Troldmanden paa Varzin koger sin mystiske Suppe, uden at Verden endnu aner, hvad der skal komme ud deraf, og vi sidde forventningsfulde og vente paa Resultatet. Det er just ikke behageligt saaledes at lade sig servere, med Forpligtelse til at tage imod hvad der bydes, men dennegang dele vi jo Skjæbne med større Folk end vi. Her hjemme hviler man sig ud efter Kampen og til Kampen. Jeg troer iøvrigt ikke at denne Kamp vil blive stærk iaar. Venstre vil vist være noget opløst og trænger til Tid og Omstændigheder til at samle sig igjen, foruden at det jo ogsaa kan være ret klogt at lade som om man søgte at komme tilrette med det nye Ministerium. Men Freden vil jo sikkert ikke blive evigere end mellem andre Potentater.

Her vrimler det med notable tydske Reisende. Hr. v. Manteufel, Culturkæmpen Falk, Grev Hohenwart, Prinds Frederik Carl, Arveprindsen af Sachsen, Fyrst Waldeck — et tutti quanti! Klampenborg ogMarienlyst ere tydske Colonier, hvor det er sjeldent at møde en Dansk og for Heydebrand er det som en Reise til Hjemmet at boe derude. Storfyrstinden er kommen, 1) hvorfor Mohrenheim meest findes paa Landeveien. . . .

Fra Krieger skal jeg takke for den Hilsen, jeg bragte ham fra Dem, og gjengive Dem den af fuldt Hjerte. Han skal nu en af Dagene til Juristmøde i Stockholm og derfra til Folkeretsmøde i Haag, hvor han er Vicepræsident. Som De seer, er han altid paa Benene. Hall derimod følger sit Naturel ved at ligge og sole sig paa Sandet ved Sandef jord.

Jeg glæder mig til at see Dem her til Vinter, thi jeg haaber at De ligesom Grev Frijs og tidligere Geheimeraad Bluhme vil tillade mig engang imellem at erindre Dem om Deres gamle Underordnede.

P. Vedel

Oreby.