Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1875-08-23)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Boller, 23. August 1875.

Kjære Vedel! . . . Ved at tænke paa den forestaaende Rigsdagssamling til hvilken jeg agter at møde i Begyndelsen fæster min Tanke sig ved Throntalen, hvor Ministeriet kommer i et ubehageligt Alternativ imellem Slesvig eller Ikke-Slesvig thi vel er en Throntale mere et indre Actstykke for de Indfødte men det har dog ogsaa en blandet Natur ved sin Omtale af Forholdet til Udlandet. — Ifjor havde Leiligheden tilbudt sig magesløst for at lægge dette Spørgsmaal tilside kun beskjæftigende sig med indre Vanskeligheder — men her gav Rosenørn tabt og dette umuliggjorde saa at sige hans Stilling, da han var bleven overkjørt uden at gaae sin Vei 1) — nu iaar er Stillingen en Deel vanskeligere, men sikkert er det at under nærværende Forhold i Verden eller rettere i Europa, er der noget Stødende i at lade Kongen vedvarende udtale sit tillidsfulde Haab, og dette kan muligviis indtræffe i et Tidspunkt hvor Bismarck ikke kan finde Andet at beskjæftige sin Phantasie med end at give os et Ørefigen; vi have seet hvormange Frankrige vedvarende maa modtage; vist er det at vi kunne faae saadanne uden Anledning, men det er kjedsommeligt selv at have hidset Tyren — paa den anden Side kan selvfølgelig hvor liden end Sandsynligheden er for Udførelsen af § 5 fra Tydsklands Side dog ikke Danmark opgive denne eller Fortrøstningen hertil, men et Spørgsmaal er det om det er politisk at udtale sit Haab hvert Aar; der fremkommer ved denne aarlige Udtalelse efter min Opfattelse noget Slappende. Da jeg om nogle Dage træffer Conseilspræsidenten skal jeg bestræbe mig for at finde Leilighed til at berøre dette Punkt. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedets Privatpapirer.