Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-09-23)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 23. September 1875.

Kjære Kammerherre.

Deres Svar mHt. den mislykkede Svendborgske Lysttour 3) var igrunden langt mere indgaaende end vi havde turdet s. 416 haabe det og baade Ministeren og jeg have faaet det Indtryk at de personlig helder til at en mundtlig Henvendelse til Bülow bør foretages af Dem, saaledes som De nærmere specificerer den i Slutningen af Depechen. Have vi Ret deri? Paa den ene Side vilde det netop i den Sag være ret heldigt at gjøre Alt hvad der kan gjøres, for at tilfredsstille Udenforstaaende, da det nemlig er meget muligt at Hr. Petersen vil glæde Ministeren med en Interpellation i Folkethinget derom. Paa den anden Side synes det os betænkeligt at udsætte os for ofte for hensynsløse Afvisninger — der er destoværre kun altfor mange Leiligheder hvor vi maa gjøre det. Saaledes hedder det sig at man i Nordslesvig anstiller Undersøgelse om hvilke danske Undersaatter der har været reist til Ribe medens Kongen var der, fordi man vil uddrive dem til Straf derfor. 1) Skulde dette skee, saa synes det mig rigtigtnok at Bægret er fuldt og at vi maae — om end ikke reclamere, saa dog — nedlægge en bestemt Protest mod en saadan Adfærd mod Undersaatter, der ikke har gjort nogetsomhelst Andet end hilse paa deres anerkjendte Souverain.

Ligeledes mener jeg ogsaa at vi maae forsøge paa at faae Tilladelse for udviste Slesvigere naar de ikke have forseet sig i noget Særligt, til at vende tilbage for en begrændset kort Tid for at sælge og ordne deres Sager, saaledes som man jo forresten ogsaa syntes tilbøielig til at tilstaae Melchertsen. 2) Vi ville snart skrive Dem til om et saadant Forhold. Men mHt. de haabløse Sager — og dertil henregner jeg Petersens — vil Ministeren som sagt meget nødigt trække paa Deres s. 417 Ufortrødenhed og Taalmodighed, med mindre han er vis paa at De selv anseer det for rigtigst at røre ved Sagen. Gjør mig altsaa den Tjeneste at lade mig med et Ord vide, hvorvidt dette Sidste er Tilfældet, — De vil da faae Anmodning om at søge en Samtale med Statssecretairen; dersom De derimod i det Hele anseer det for i videste Forstand at være unyttigt at gjøre et saadant Skridt, saa vil Ministeren skrive til Dem at han efter at have læst Deres Rapport, anseer det for rettest at lade Sagen ligge. —

Vi have forresten her meget ubehagelige Forlangender fra Heydebr. om Udlevering af en Mængde slesv. Værnepligtige, c. 50, og om Fastsættelse af skarpere Regler end hidtil. — Det er ikke morsomt at have med alle disse Sager at gjøre.

Grev M. befinder sig ikke rigtigt vel og vil reise til Bregentved paa nogle Uger. Jeg haaber at det vil give sig. 1)

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.