Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-10-07)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 7. Oktober 1875.

Kjære Kammerherre.

For det første sender jeg Dem to Postanvisninger paa tilsammen 150 Rbd. som Grev Frijs beder Dem tilstille Helms fra ham — da det væsentlig skyldes Deres Anbefaling at han faaer denne Understøttelse har Grev Fr. troet at turde bede Dem have den Uleilighed at besørge den videre til ham. 1)

Dernæst er Molzen her for Tiden og arbeider ved alle Midler for at opnaae en Forlængelse af den Frist der er givet nogle Tydske til at opfylde Pengebetingelsen for at opnaae Concession paa Gjedserbanen. 2) Han har fortalt Conseilspræsidenten at »Tilstaaelsen af denne Concession vilde forberede Opfyldelsen af Pragerfreden«, idet denne Jernbanesag ligger Regeringen meget paa Hjertet og det vilde være Beviset ligeoverfor den off. Mening i Tydskland paa at Danm. er velsindet etc. etc. Han har som Bevis for at det s. 420 virkelig interesserer Regeringen vIlst Breve, hvorefter Seehandlung lover at laane Concessionærerne 2 Mill. til Anlægget osv. Det hele er jo efter min Mening en tyk Løgn og noget fuldkomment Nonsens. Conseilspræsidenten har imidl. dog ønsket at høre Deres Mening om der er det mindste Datum for at troe at Regeringen virkelig interesserer sig for denne Banes Tilblivelse, navnlig saaledes at denne Interesse kunde influere paa politiske Ting. Med andre Ord: betyder Seehandlungs event. Deeltagelse Andet end at man finder Sikkerheden god for et Pengelaan?

27*

Endelig Grev Moltke! Ja, det var forfærdeligt hurtigt det gik. . . . Om Fredag Morgen var han død. 1) . . .

Intet er endnu bestemt om Efterfølgeren. Imellem os sagt, er jeg imidlertid vis paa at Baron Rosenørn træder ind igjen. Endnu er hans endelige Samtykke ikke erhvervet men af mine Samtaler med ham, tør jeg antage at Sagen vil være arrangeret paa Lørdag, idet man vil lade Begravelsen først foregaae.

I næste Uge reiser Dronningen med Prindsesse Thyra til England under Navn af Comtesse Falster. Jeg veed ikke om Kongen senere følger efter. Det vilde maaskee være heldigst om han ikke gjorde det, thi jeg frygter for at Rigsdagsforhandlingerne ville blive meget slemme. Ministeriets Stilling er mislig og er det sandt hvad man siger, at hele Venstre med H. Lethreborg i Spidsen bereder sig til Kamp til det Yderste, at Scavenius med sine Folk er ilter, og endelig at Klein med sine Tilhængere ligeledes vil gjøre Opposition, seer det just ikke glædeligt ud.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.