Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Frantz Ernst Bille (1875-10-08)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel.
Stockholm, 8. Oktober 1875.

Kjære Hr. Direktør.

Erindrende mig nogle Samtaler i Foraaret i Anledning af Kong Oskars Ophold og videre Reiser, antager jeg, at det muligt kunde interessere Dem at høre det Indtryk, Giers 1) har modtaget af Besøget i Petersborg, hvorom han meget uforbeholdent har yttret sig til mig, selvfølgelig under den Forudsætning, at hans Yttringer ikke kom videre. Dette Indtryk gik i Korthed ud paa, at en vis Kulde eller Tilbageholdenhed havde været ganske tydelig i Keiserens Væsen for Alle, der kjende dette nøiere. Ved Siden af den meest empresserede Høflighed med Hensyn til Alt, hvad den officielle Modtagelse af Nabo-Souverænen kunde fordre, var der en bestemt Grændse, hvor denne standsede og Hjerteligheden udeblev. G. havde nemlig den 2’ Dag lagt Mærke dertil og været saa frapperet deraf at han var kommen paa den Tanke, at Noget var passeret, en Yttring faldet eller desl. som havde bragt Keiseren en garde. Denne Stemning forekom ham ogsaa at være den almindelige i den keiserlige Familie, med Undtagelse af Keiserinden som viste mere uforbeholden Venlighed og svntes at være mere under Hs. Ms. charme. Giers yttrede ogsaa, at medens Keiser Alexander i det Hele med Paaskjønnelse har iagttaget den Tilnærmelse til Rusland, der i flere Retninger giver sig tilkjende fra Sverigs Side i de senere Aar, og for Ex. lod sig influencere deraf i Spørgsmaalet om de finske Studenters Deltagelse i Upsala Mødet, hvor den ved Festen paa Drottningholm udbragte Toast for ham ligefrem havde voldet ham Glæde, 2) — saa havde Mødet med Kong s. 422 Oskar nu neppe føiet noget personligt Element til; Giers troede ikke det var lykkedes at knytte et personligt Forhold som vilde pleies videre og bære nogen Frugt. Forresten havde G. ikke talt med Keiseren om Besøget efterat det var forbi; han vidste ikke om Kong Oskar havde bragt noget politisk Thema paa Bane til ham; men til flere andre Personligheder, navnlig Jomini, havde han ladet Yttringer af politisk Indhold falde og derved navnlig appuyeret paa sine Følelser for Danmark; han havde med Hensyn til det slesvigske Spørgsmaal bestemt henpeget paa et Tronskifte som en Begivenhed hvoraf han ventede sig bedre Chancer for en Løsning. Dette er som sagt hvad Giers har meddelt mig. De vil formodentlig bedre end jeg vide om hans Iagttagelser stemme med Andres. Tilsyneladende have Kong Oskar og Svenskerne ikke følt at der manglede Noget i Modtagelsen; de sagde sig Alle lige henrykte. . . .

F. Bille.

P. Vedels Privatpapirer.