Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-10-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 12. October 1875.

Kjære Vedel,

. . . Hvad Molzens Bestræbelser for at opnaae en Forlængelse af den de Hr. Stichel og Riesebeck satte Frist angaaer, saa er min Dom derom ganske den samme som Deres. 1) Paastanden om at Concessionen til Anlægget af Gjedserbanen vilde forberede Opfyldelsen af Pragfreden, er et Argument som fuldstændig ligner Personen. Han veed at Alt hvad der staaer i Forbindelse med hIln Fred slaaer ned i Danmark, og da han ligeledes veed, at hans tidligere /: dog efter hvad s. 423 jeg veed, for længe siden ophørte :/ Forhold til herværende politiske Personer, har været en Kjendsgjerning, saa har han saameget mere Tillid til Argumentets Virkning. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.