Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-10-16)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn, efter 16. Oktober 1875.]

Kjære Hr. Kammerherre!

Det var med en særlig Glæde at jeg for nogle Dage siden modtog Deres venlige Brev af 16de dennes, thi det indeholdt et yderligere BevIls for de gode Følelser ligeoverfor mig, som jeg sætter saa megen PrIls paa at finde hos Dem, og som De allerede tidligere ved saa mange Leiligheder har vIlst at De nærede for mig. Jeg beder Dem derfor herved at modtage min bedste Tak derfor. Det var med ganske eiendommelige Følelser og ikke uden store Betænkeligheder at jeg paatog s. 424 mig det Hverv, som Kongen ønskede at betroe mig efter min Formands ligesaa sørgelige og beklagelige som uforudseete Død. Naar jeg imidlertid ikke destomindre overvandt disse, da laae Evnen dertil for en stor Deel deri, at jeg kunde vende tilbage til Samvirken med Mænd paa hvem jeg altid havde sat saa høi PrIls, og fra hvem jeg i sin Tid med Beklagelse skiltes. At jeg tæller Dem med blandt disse behøver jeg næppe at forsikkre Dem om. I alle Tilfælde lover jeg mig megen Glæde af vor Samarbeiden i diplomatisk Retning, hvad enten min Forbliven paa Skuepladsen bliver af længere eller kortere Varighed, og hvad enten det maatte falde i vor Lod i den Tid at løse nogen af de store Knuder eller ikke. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.