Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1875-11-08)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 8. November 1875.

Kjære Excellence,

Bladene have i den senere Tid talt en heel Deel om Kongens Reise, nemlig om hvorvidt Hs. M. ved denne Leilighed ogsaa vilde komme til Paris, og dette Spørgsmaal har ogsaa her været Gjenstand for Conversation. Jeg har, naar jeg er bleven spurgt om Hs. M.stæts Planer, selvfølgelig ikke kunnet svare Andet end at jeg Intet vidste. Nu ymtes der imidlertid her om at Kongen og Dronningen paa Tilbagereisen fra England skulde ville aflægge et Besøg i Paris, og Personer, som jeg troer ville os vel og som bedre end jeg er istand til, i en Sag som denne, at fornemme hvad man tænker i herværende officielle Kredse, antyder, at et Besøg af Kongen af Danmark i Paris i nærværende Øieblik vilde 1 Berlin blive udlagt som bestemt til at være et Modstykke mod Kongen af Sverrigs sidste Besøg her.

Jeg har for mit Vedkommende ikke antaget at noget saadant s. 425 enten officielt eller incognito Besøg i Paris var paatænkt, — et aldeles ukjendt Besøg, som Ingen erfarede Noget om, vilde jo være umuligt; men jeg troer dog, at jeg vilde forsømme hvad jeg anseer for min Pligt, dersom jeg ikke gjorde opmærksom paa hvad jeg efter det Ovenanførte maa antage at man her vilde tænke om et Besøg af Kongen i Paris i nærværende Øieblik. I vor Tid, med den Hang man har til, især paa det politiske Omraade, at gjøre Fluer til Elephanter, maatte jeg frygte for, at hIlnt Besøg, dersom det, hvad jeg som sagt hidtil ikke har antaget, virkelig skulde finde Sted, vilde være uheldigt for vore herværende Forhold. 1)

Jeg benytter denne Leilighed til selv at være den første til at beklage, at jeg meddeler saa faae Efterretninger af politisk Interesse. Jeg havde skullet skrive om den tydske Kaisers italienske Reise, men herom har jeg ikke kunnet interpellere Statssecretairen med nogensomhelst Nytte, og da man endnu fører et meget stille Liv her, seer jeg Ingen som kunde give mig tilforladelige Oplysninger; jeg seer ikke engang mine Colleger, og veed altsaa ikke Andet end hvad der staaer i Aviserne. Men det orientalske Spørgsmaal forekommer mig nu at antage noget større Proportioner, og herom haaber jeg snart at kunne udtale mig nærmere, ialfald om hvorvidt denne min Mening om Spørgsmaalets tiltagende Betydning maatte være grundet eller ikke.

G. Quaade.

Brevet, der findes i Quaades Papirer, U. A., bærer en Paategning med Quaades Haand: Ikke afgaaet.