Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-11-16)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Tirsdag 16. November [1875].

Kjære Kammerherre.

Tak for Deres Bemærkning om Svaret i Svendborg-Sagen 2) — jeg havde selv ganske været af samme Mening og derfor casseret en Concept hvorved Vedkommende meddeeltes Udfaldet s. 427 i Detail. Akterne ere nu henlagte og forøge Tallet paa de Affairer, i hvilke vi nok have opnaaet en moralsk Fordeel, men kun til vor egen Tilfredsstillelse, ligesom den preussiske Geheimeraad der ikke maatte sige til Nogen at han var det. —

Det gjør mig ondt at see at vi figurere paa en lidet behagelig Maade i Pro Nihilo. 1) Personlig vadsker jeg mine Hænder, thi jeg var i Juli 1872 fraværende i Sverig og saae slet ikke Hansen under hans Ophold her. Hovedskylden er hos Klein. 2)

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.