Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-11-25)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjobenhavn,] Torsdag 25. November [1875].

Kjære Kammerherre.

Som De vist har bemærket fortælle Aviserne at Moltke har overleveret Marskallen 1) et egenhændigt Brev fra Kongen. Dette er ikke correkt.

Da Kongen ikke kunde udføre sin oprindelige Hensigt at s. 430 reise over Paris — dels kunde han virkelig ikke finde noget Logis, dels frygtede han ogsaa for at blive Gjenstand for ubehagelige politiske Demonstrationer — sendte Marskallen sin første Adjudant M. d’Abzac til Calais og spurgte om Kongen da ikke paa Hjemreisen vilde komme til Paris, hvilket Kongen dog mundtlig til Abzac afslog paa Grund af Forretninger. Nogle Dage senere modtog Moltke en Note fra Decazes hvori denne i Marskallens Navn udtalte dennes Beklagelse over at Kongen ikke var kommen osv. Denne Note sendte Moltke til Kongen i London, og meddelte os Copie. Der skulde altsaa et Svar. Kongen skrev nu et kort lille Brev paa Fransk til Moltke hvori han gjentog sin Beklagelse og bemyndigede Moltke til i Kongens Navn at ud[trykke] denne til Marskallen. Moltke gik saa til Marskallen og udførte Ordren, idet han tillige »af sig selv« viste Kongens Brev der indeholdt et Par høflige Ord til Marskallen.

Moniteuren forklarede sig saaledes: le Comte M. a communiqué au Maréchal une lettre du Roi. Men de andre Aviser begreb ikke ret Nuancen og det heed sig snart comm. une lettre du Roi au maréchal, snart endog remis une lettre autographe du Roi au mar.

Vi tænkte et Øieblik paa om vi skulde rette denne Meddelelse i Berl. Tid. men dels havde Kongens Opgivelse af Besøget der havde faaet en vis Publicitet virkelig stærkt saaret den fr. Regering, saa at vi nødig vilde rippe det op igjen, dels saae en saadan Rettelse ogsaa ud som en alt for ængstelig Hensynstagen til Andre, og vi have indskrænket os til incidenter og paa given Anledning at retablere den virkelige Sammenhæng i Samtaler med den østerr. og den ital. Gesandt, der formodentlig nok ville tilfredsstille Heydebr. s Videbegjerlighed i denne Henseende. Meget habilt havde Moniteuren ogsaa tilføiet i umidd. Sammenhæng med det Foregaaende at Dronningen og Prinsesse Thyra komme til Paris d. 6te men uagtet det jo er ganske rigtigt, saa stod der naturl. slet intet derom i Kongens Brev.

s. 431 Jeg har tænkt at det kunde interessere Dem at kjende denne Sammenhæng.

Moltke har gjort aldeles hvad vi her havde ønsket og underhaanden instrueret ham til. Der var intet Paalæg i Brevet om at begjære Audients eller at »communicere det«, men da Kongen instruerede ham til i sit Navn at sige det til Marskallen og Brevet var paa Fransk, laa deri jo implicite Bemyndigelse til at søge Marskallen og at vise ham Brevet. Formodentlig har Kongen selv reenskrevet Brevet der iøvrigt herfra var ham sendt i en saadan Form at han havde kunnet indskrænke sig til strax at undertegne det og derfor har Moltke sandsynligvis faaet en kgl. Autograph til sin Samling. . . .

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.