Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Frantz Ernst Bille (1875-11-27)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lrehn.
Confidentielt.
Stockholm, 27. November 1875.

Som Efterskrift til min ærbødige Beretning Nr. 41, 1) hvori jeg omtalte en Yttring af Kong Oskar, der havde vakt nogen Opmærksomhed i det diplomatiske Korps, tillader jeg mig idag at tilføie, at denne Yttring formodes med Grund at støtte sig til Rapporter fra den svensk-norske Gesandt i Petersborg, Hr. Due, i hvis Depecher der ikke altid skal findes den mest nøieregnende Kritik af indhentede Efterretninger og omløbende Rygter. Blandt mine Colleger gaaer Opfattelsen af den øieblikkelige Situation i det Hele taget ud paa, at en fredelig Udjævning af Forviklingerne med Hensyn til Herzegowina har størst Sandsynlighed for sig; kun hos den engelske Gesandt har man bemærket en mindre tillidsfuld s. 432 Stemning, men er dog mere tilbøielig til at tilskrive Hr. Erskines 1) individuelle Anskuelser dette end Meddelelser om hans Regjerings Opfattelse af Forholdene.

F. Bille.

Depeche Nr. 42.