Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-11-28)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 28. November 1875.

Kjære Vedel,

Tak for Deres Brev af 26de og for de deri indeholdte Oplysninger. Der var her for nogen Tid siden Tale om at Kongen paa Hjemreisen til Danmark vilde aflægge et Besøg i Paris, og da der tillige, af Personer som ere os velsindede, yttredes Frygt for at man vilde betragte dette Besøg som bestemt til at danne et Modstykke til Kongen af Sverrigs Besøg i Berlin i Foraaret, tænkte jeg et Øieblik paa, udtrykkelig at advare derimod, men saa hørte jeg med Sikkerhed fra London, at Kongen vilde reise directe hjem, og jeg kunde altsaa afholde mig fra hIlnt ikke videre behagelige Hverv.

Jeg skal nu benytte Oplysningerne, naar det behøves. Ellers er det bedst ikke at røre ved Sagen og to let well alone. Heydebrand har jo sagtens vidst rigtig Besked, og vil have indberettet derom. At Dronningen og Prindsessen reise over Paris, som der siges at de ville, gjør vel ikke videre til Sagen.

Det er haardt at skulle holde gode Miner i en Retning fra hvilken man faaer saadanne Næsestyvere som den der findes i den her vedlagte Coupon af Nationalzeitung. 2) Vel er s. 433 dette Blad for en Deel paavirket af de egentlige gamle Slesvigholstenere, og Artikler, som den omhandlede, kunne saaledes betragtes mere som eensidige og reent particulaire, end som almindelige Meningsyttringer; men Bladet er dog Hovedbladet for det herskende national-liberale Parti, og dernæst er den Foranstaltning hvorom der tales, allerede i og for sig et meget ildevarslende Fingerpeg. Har nu B[is]-marck Deel i denne Foranstaltning, eller er dette en Foranstaltning som de specielle preussiske Autoriteter træffe paa egen Haand, saaledes som f. Ex. de mecklenborgske Autoriteter kunde handle, dersom Mecklenborg havde faaet Hertugdømmerne? og kunne vi enten i det ene eller i det andet af disse Tilfælde tie stille dertil? Jeg veed ikke ret hvad jeg skal sige hertil, og vilde derfor gjerne indlede en lille Tankeudvexling derom med Dem. Der er jo ingen periculum in mora, og kommer man til det Resultat at maatte handle, kan det altid være godt, først at have seet Sagen fra saamange Sider som muligt.

De maa ikke troe at jeg, ved i mit forrige Brev at tale om gloende Kul, deri har villet lægge en Hentydning til Dem. Jeg veed for godt hvor meget De har at bestille, til at jeg skulde forlange at det skulde være »stik og spil ud« mellem os; og min Yttring var tvertimod, om end anvendt paa et specielt Tilfælde, især fremkaldt ved det meget gloende Kul jeg stadig føler paa mit eget Hoved som Følge af at jeg overhovedet skriver saa lidt hjem.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.