Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Frantz Ernst Bille (1875-12-02)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel.
Stockholm, 2. December 1875.
Kjære Hr. Direktør.

Jeg fandt igaar Leilighed til at spørge Bj. 1) paa den uskyldigste Maade af Verden om Noget var ham bekjendt med s. 434 Hensyn til den i Deres Brev af 26. f. M. berørte Sag; jeg sagde, at et af mine private Breve fra St. Thomas havde for nogen Tid siden talt om den Opmærksomhed, den pr. Fregats Opmaalinger havde vakt, 1) og det var derfor falden mig ind at forhøre om han troede, at Incidensen fra Kongens Reise havde haft Følger. Han svarede benægtende; han troede ikke, at Sagen var bleven berørt eller at den Opfattelse, Beckfr. havde mødt i Kbhvn., var bleven meddelt til Berlin. Han sagde ogsaa at i hans Samtale med Beckfr. fornylig var dette Anliggende bleven nævnt; men han syntes derved kun at have faaet Bekræftelse paa, at Kong Oskar ikke hos vor Konge havde hentet Ideen, og at denne overhovedet ikke kunde tillægges stor Værdi. . . .

28

F. Bille.

P. Vedels Privatpapirer.