Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-12-29)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Onsdag [29. December 1875].

. . .For det Første har De hørt Noget der bestyrker det Rygte i Aviserne for nogen Tid siden, om at Preussen vilde erklære Art. V for annulleret? 1) Jeg vil ikke her nævne hvad s. 443 der bringer mig til ikke at troe derpaa, men kun gjøre den modsatte Bemærkning at det er uforklarligt hvorledes denne Notits kunde samtidig fremkomme paa flere Steder uden at det var efter Ordre. Endvidere kunde man jo tænke sig at Preussen gjerne vilde have reent Bord for det Tilfælde der jo dog engang indtræder at der finder et Thronskifte Sted.

Men i alt Fald er det vigtigt at betænke at man maaskee længes efter en Leilighed til officielt at erklære sig løst fra Art. V, og er det Tilfældet er det jo en Grund mere til at afgjøre det Spørgsmaal som vi nylig have corresponderet om, i Retning af Taushed, thi talte vi, gav vi jo netop den forønskede Leilighed.

Mit andet Spørgsmaal er: hvorledes forstaaer De Bism.s usædvanlige Blidhed mod Kamret? Nogle sige at han manøvrerer for at løsne en Deel af det nation.liber. Parti fra Lasker for af den og af conservative Fractioner at danne en ny Majoritet. . . .

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A. — Brevets Dato maa efter Svaret, trykt som Nr. 124-7, at dømme være d. 29. December 1875.