Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-12-06)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Torsdag 6. Januar 1876.

Kjære Kammerherre.

I et Brev, som vor gamle Ven M[oltzen] har tilstillet Conseilspr. fortæller han blandt Andet at den første Underretning om den Tanke, hvorom vi sidst samtalede, var givet i Morning Post 1) i Henhold til et Telegram der var afgaaet fra Berlin »Dagen efter Hr. v. Heydebr.s Ankomst der«. Har H. s. 447 virkelig været i Berlin paa sin Reise til Baden? Han sagde til mig da han reiste herfra at han først paa Tilbagereisen fra Baden vilde besøge Berlin.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.