Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-01-08)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 8. Januar 1876.

Kjære Vedel,

Jeg er saa at sige vis paa at Vedkommende ikke har været her. I det Hotel hvor han hidtil altid er taget ind, har man vel ikke bestemt kunnet sige mig, naar han har været der. En siger, han har ikke været der siden Begyndelsen af Februar f. A., en anden siger mig, at det forekommer ham, at han har været der en Dags Tid, men ikke længer, i Sept., eller muligen i Tiden mellem Sept. og Dec. f. A., men at han bestemt veed, at han ikke har været der i Løbet af selve Dec. Maaned. Denne sidste Hjemmelsmand har i mit Paasyn søgt en halv Time i en Journal og i Aviser for de sidste Maaneder, men ikke fundet ham som Gjæst i Hotellet. Min Kone, som jevnlig og med Nøiagtighed læser Avisernes Fortegnelser over ankommende Reise[nde], har hellerikke seet Vedkommendes Navn paa disse Fortegnelser for de sidste Maaneder.

Jeg har igaar været i U. M. og har ingen særlig Anledning for Øieblikket til at gaae derhen. Jeg vil derfor ikke gjerne nu søge denne Kilde alene for det omhandlede Spørgsmaals Skyld, men jeg kommer vel dog derhen en af Dagene, og jeg skal da søge yderligere Vished.

Hvad siger De om vedlagte 1) Artikel af »Nat Zeit.«? Her s. 448 seer man Opfordringen reent og klart fremsat om at komme med Præsenteerbakken; men det synes mig forresten ikke at rime med Telegrammet i Morning Post. — Den omtalte Artikel i Dannevirke 1) vil jo rimeligviis nok blive gjengiven i andre Blade, hvor jeg kan læse den; men De vilde dog gjøre mig en Tjeneste ved, om muligt, at sende mig det paagjældende Numer af Dannevirke.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — Paaskrift med P. Vedels Haand: Til Oplysning om Upaalideligheden af Moltzens Brev.