Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-01-09)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 9. Januar 1876.

Kjære Kammerherre Quade!

. . . Det har glædet mig meget af samme Deres Brev [af 2. Jan.] at see at De ligesom jeg fastholder Haabet om at der engang vil komme en Opreisningens Dag for vort Fædreland — ja give Gud at den maa komme og give Gud at vi maatfe opleve at faae den at see oprinde! Uagtet iøvrigt jo den slesvigske s. 449 Sag synes ganske at henstaae in statu quo, skal jeg dog ikke nægte at de for ikke længe siden opdukkede Rygter om en paatænkt Declaration angaaende den bekjendte Art. V har foruroliget os Noget her, ligesom ogsaa de Forholdsregler, der fra tydsk Side have været trufne med Hensyn paa UndervIlsningsvæsenet i det nordlige Slesvig. Jeg kjender Deres private Correspondancer i Anledning af disse Punkter, og beroliger mig i al Fald ved at vide at De i særlig Grad har Deres Opmærksomhed henvendt paa dem. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.