Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-01-13)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 13. Januar 1876.

Kjære Kammerherre,

Som De vil see af Dagbladet for igaar have vi her curiøst nok ikke modtaget det paagjældende Nummer af Danevirke.

s. 457 Idag indeholder Dagbl. et Slags Svar til Nat. Zeit., der ikke i alle Henseender tilfredsstiller mig men som jeg dog synes er holdt i en rolig Tone. 1) Saavidt jeg veed det, vil Artiklen gaa over i den lithograferede tydske Correspondance 2) der her udgives, saa at den vel bliver gjengivet i tydske Aviser.

Det Spørgsmaal som vi have corresponderet om, har været Gjenstand for Forhandling i Ministerraadet og Beslutningen blev negativ. Motiverne ere udviklede i et Aktstykke der ligger til Akterne. Fra ingen Side have vi faaet nogen Bekræftelse paa Rygtet i Aviserne, men adskillige herværende Gesandter troe personligt paa at det vel kunde være en ballon d’essai.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A. — Paa Brevets tredje Side findes Udkast til Svar med Quaades Skrift.