Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-01-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 15. Januar 1876.

Kjære Vedel,

Jeg har nu havt Leilighed til at spørge baade Bülow og Philipsborn om H[eydebrand] har været her paa Udreisen til Baden, og begge have svaret mig, at de ikke havde seet ham eller vidste Noget om at han skulde have været her, saa at han altsaa kun kunde have været her incognito. Ifølge heraf i Forbindelse med hvad jeg har kunnet erfare i vedkommende Hôtel, forekommer det mig aldeles afgjort at han ikke har været her. 1)

s. 464 Jeg finder det mærkeligt, at de kjøbenhavnske Blade ikke holde Dannevirke. Det vilde være interessant at see, om der ikke dog er en Hage ved den Hjort-Lorenzenske Artikel, som »Nat. Zeitung« muligen kunde have overseet. Dette har jeg fra Begyndelsen af troet, og jeg finder det bestyrket ved at »Nat. Zeit.« ikke har bragt en Oversættelse af Artiklen. De andre herværende Blade, som jeg læser, have ogsaa forbigaaet Sagen med fuldstændig Taushed. Jeg synes Dagbladets Artikel den 13de er i det Hele god, især, som De siger, Tonen. Det er just den Tone, hvori man skal tale til Tydskerne, og det var godt om alle vore Blade stedse vilde lægge sig efter at anslaae den. Jeg bemærker ved denne Leilighed, at Dagbladet ikke altid gjør det; maaskee nok, naar det taler i eget Navn; men f. Ex. paa ingen Maade i Correspondancen fra det tydske Rige, hvor Tonen ofte er meget irriterende, navnlig mod Personer.

Det er mig kjært at høre, at det af os tidligere omtalte Spørgsmaal har været Gjenstand for en formelig Raadslagning. Jeg troer Resultatet er det rette; ialfald vilde en Action fra vor Side ikke føre til Noget.

Her er for Øieblikket intet Nyt. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.