Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Frantz Ernst Bille (1876-01-19)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 19. Januar 1876.

Idet jeg har den Ære at anerkjende Modtagelsen af Deres Excellences Skrivelse Nr. 1 af 14de dns., undlader jeg ikke at indberette, at jeg har meddelt General Bjørnstjerna Deres Excellences deri omtalte Ønske: at blive bekjendt med hvad de svenske Gesandter i Udlandet maatte kunne bringe i Erfaring vedrørende det i Skrivelsen omhandlede Anliggende.

Udenrigsministeren lovede med stor Forekommenhed at ville tilskrive Gesandterne i denne Anledning og instruere dem til med al mulig Forsigtighed at undersøge Oprindelsen til de af mig paapegede Artikler i den udenlandske Presse. 2) General Bjørnstjerna gjentog forøvrigt for mig ved denne Leilighed, at ikke en eneste Depeche fra Udlandet hidtil med et Ord havde omtalt det reiste Spørgsmaal; og han syntes for sit Vedkommende temmelig overtydet om, at der ikke burde s. 466 tillægges hIln Correspondance til en engelsk Tidende, 1) den Betydning, som jeg havde antydet at den kunde besidde.

30

F. Bille.

Depeche Nr. 1, modtaget 21. Januar 1876.