Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-01-21)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Fredag 21. Januar 1876.

Kjære Kammerherre.

Dannevirke holdes her meget almindeligt men trods det gode tydske Postvæsen skal det ikke alene være dennegang at et Nr. udebliver. Medaillen har jeg gjort hvad jeg kunde for at hindre og forskjellige Ministerier have forstaaet at undgaae at den besluttedes. 1) Men Kongen vilde det og paa vore Bemærkninger fra URM. svaredes at den tydske Kronprinds her skal have sagt at en saadan Medaille vilde ansees som ganske naturlig i Tydskl. — ret som om det var en Garanti for at slesvigske Lokaløvrigheder ikke ville udjage Personer der bære den osv. — Det vil man ikke begribe i Kr. M., hvor man ligeledes vil tage os det meget ilde op at vi ikke ville lade Dem indbyde de Paagjældende i tydske Aviser.

Allevegne fra modtage vi nu Forsikkring om at det bevidste Bygte ikke har nogen Grund, idetmindste slet ikke har været bragt under Omtale. Hvad der forekommer mig mest beroligende er hvad min forrige Nabo Husaren 2) har meddelt i den Retning efter en fortrolig Samtale med sin Ven Landraaden. 3)

Jeg har advaret Topsø mod »Correspondenten fra det tydske Rige« — De veed jo vel nok hvem det er? Bræstrups gamle Protégé. 4)

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.

30*