Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1876-02-16)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Paris, 16 Februar 1876.

Deres Excellence,

Jeg undlader ikke at indberette, at jeg efter at have bemærket det hoslagt medfølgende Telegram, som har været publiceret i de franske Blade af 14de ds., og som heller ikke vil have undgaaet det kongelige Udenrigsministeriums Opmærksomhed, har søgt Hertug Decazes for at erfare, hvorvidt den franske Regjering havde modtaget nogen Meddelelse, der kunde bekræfte de Regjeringspræsident Bitter tillagte Yttringer ved den i Telegrammet omhandlede Leilighed, men at Hertugen har svaret mig, at der Intet var kommet til hans Kundskab i saa Henseende.

Lord Lyons, til hvem jeg ligeledes har henvendt mig i samme Anledning, har forsikkret, at der hellerikke i de ham tilstillede Rapporter havde været nogen Hentydning dertil, og at han ikke vilde undlade at underrette mig derom, hvis det skulde blive Tilfældet.

L. Moltke-Hvitfeldt.

Depeche Nr. 8, modtaget 21. Februar 1876.

s. 470 Det vedføjede Udklip lyder:

Berlin, le 11 février.

M. Bitter, qui a exercé jusqu’à présent les fonctions de gouverneur provincial du Schleswig, dans un dîner d’adieu que lui ont offert les résidents allemands, a publiquement annoncé que le gouvernement impérial considère la question du Nord-Schleswig comme pratiquement réglée, en tant que la perspective d’un arrangement avec le Danemark est perdue. Les choses resteront donc telles qu’elles sont.