Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1876-02-22)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 22. Februar 1876.

Herr Baron!

Jeg havde igaar en Samtale med Hans Excellence Grey Andrássy i Udenrigsministeriet og benyttede Leiligheden til at berøre den slesvigske Sag med Hensyn til Grev Kálnokys Indberetninger, hvorom min ærbødigste Rapport Nr. 2 af 14de f. M. handler, idet jeg udtalte Deres Excellences Tak for de spontane Oplysninger, som jeg havde modtaget. 1) Grev Andrássy bemærkede, at Grev Kálnoky havde saa stærkt fremhævet sin Rapports confidentielle Charakteer, at han ikke havde anseet sig for berettiget, til at interpellere Berliner Cabinettet angaaende dets Hensigter i dette Spørgsmaal. Hans Excellence bekræftede yderligere, at ingensomhelst Antydning var bleven gjort fra preussisk Side, ligesom han udtalte den Formening, at man neppe i Berlin fortiden turde have tænkt paa, at gjøre et Skridt, som det, at erklære sig løst fra enhver Forpligtelse til Pragerfredens Art. V.s Opfyldelse.

Jeg undlader ikke endnu at tilføie, at jeg umiddelbart efter Modtagelsen af Deres Excellences Instrux Nr. III af 20de f. M. 2) udtalte mig til Baron Hofmann overensstemmende med samme, og bad ham holde mig au courant med, hvad s. 471 der muligt maatte tilsigtes fra preussisk Side, hvilket han ogsaa lovede.

Min svensk-norske Collega har senest modtaget fra sin Regjering Forlangende om Oplysninger om, hvad der maatte være foregaaet i den slesvigske Sag, idet man hentydede til en vis Uro, som formeentlig endnu herskede i Kiøbenhavn i saa Henseende. 1) Jeg tog ikke i Betænkning, paa Grev Pipers Forespørgsel at meddele ham Hovedmomenterne af hvad, der i saa Henseende var foregaaet. 2)

C Falbe.

Depeche Nr. 8, modtaget 25. Februar 1876. — I Randen staar med P. Vedels Haand: Ad acta.