Danmarks Breve

BREV TIL: Frantz Ernst Bille FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-03-02)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm.
Kjøbenhavn, 2. Marts 1876.

Hvad Deres Højvelbaarenhed i Indberetning Nr. 10 af 23de f. M. har seet Dem istand til at meddele mig som Resultat af de Efterforskninger, General Björnstjerna har havt den Godhed at lade anstille i Petersborg og i Wien angaaende den i min Depeche af 14. Jan. omhandlede Sag, stemmer ganske med de Efterretninger, som jeg har modtaget fra de forskjellige andre kgl. Gesandtskaber. Uagtet den samme Uvished altsaa fremdeles hviler over Oprindelsen af dette samtidig fra forskjellige Sider opdukkede Rygte, tør jeg dog antage at man i alt Fald for Tiden ikke tænker paa i Berlin at foretage noget Skridt af den omtalte Natur. Jeg beder Dem udtale for General Bj. i hvor høi Grad den kgl. Regering paaskjønner den varme Interesse for det slesvigske Spørgsmaal, hvorpaa det svensk-norske Udenrigsministerium ved denne Leilighed har givet et fornyet Bevis, og hvormeget vi haabe ogsaa i Fremtiden at kunne stole paa dets Bistand i denne for os saa vigtige Sag.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 2.