Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-03-30)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 30. Marts 1876.

Kjære Vedel!

. . . Der findes i Dagbladet for igaar en lille Artikel, ifølge hvilken den herværende Regjering for Tiden skulde beskjæftige s. 476 sig med det nordslesvigske Spørgsmaal i Anledning af os tillagte eventuelle Hensigter. Herom, og saavidt dette gaaer, kan jeg selvfølgelig Intet sige. Men naar Artiklen derefter omtaler en Efterretning fra Berlin om at Art. V var paa Tale ved Bismarcks Diner i Tirsdags i forrige Uge /: dette skal være Onsdag den 22de, Kaiserens Fødselsdag :/, da troer jeg at kunne sige, at det er reen Gisning. Bismarck sad ved Bordet mellem Karolyi og Odo Russell, 1) og havde Art. V været omtalt med disse To, og de, eller en af dem, havde fortalt det til Nogen, maatte jeg sikkert have erfaret det; og efter Bordet, ved Cigaren, sad jeg umiddelbart ved Siden af Bismarck, og ved denne Leilighed var der kun Tale om indre preussiske Forhold. . . .Jeg troer ikke at man her beskjæftiger sig med Art. V. Det vil sige i den egentlige Centralregjering. Hvad de gjøre i det pr. Indenrigsministerium og i Cultusministeriet, er en anden Sag, og det kan ganske vist være slemt nok.

G.Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.