Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-04-04)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 4. April [1876].

Kjære Kammerherre.

. . . Mange Tak for Deres Notits om at Bismarck ikke havde talt om den Sag, som Dagbladet troede, 2) og jeg seer jo nu ogsaa af Aviserne at den anden Historie der stod i Dagbladet for nogle Dage siden reducerer sig til slet Intet. 3) Derimod s. 477 var Deres confid. Depeche 1) interessant og forsaavidt lovende men jeg er dog bange for hvad jeg 2) skjuler sig i de vage Udtryk om hvad vi skulde gjøre, og saa er jo endelig det Hele kun en Privatmands Indtryk. Grundanskuelsen at det skulde være muligere under en Efterfølger kan jeg ikke begribe, jeg vilde snarere sige, at skal der skee Noget maa det være forinden. Men saa meget er da i alt Fald vist at Sagen ikke er død men tvertimod, som Artiklerne i Nat. Zeit. og Cöln. Zeit. vise, snarere befinder sig i Udvikling. Dagbl. her er efter min indstændige Opfordring til Topsøe bleven moderatere, som jeg haaber at De har bemærket.

Muligvis reiser Kongen i Juli en lille Tour til Petersborg. Reisen gjøres til Søes frem og tilbage. Derimod tillader Dronningen af Sverigs Sundhedstilstand ikke noget Besøg i Stockholm for det Første. Det vilde jo have været behageligt hvis Kongen tillige havde kunnet lægge Veien fra Petersborg over Berlin men det kan jo ikke gjøres uden at han da maatte berøre Art. V for ikke at forstaaes som renoncerende paa den Udsigt, og det vilde jo paa den anden Side være yderst voveligt at tage et saadant Initiativ. — For nogen Tid siden gik her det Rygte at Keiseren af Tydskland tænkte paa at gjengjelde Kong Oscars Besøg, men nu i den sidste Tid er det Rygte faldet hen igjen.

Kan De sige mig om Heydebr. har havt nogen Skuffelser i Berlin? thi han er aabenbart siden sin Hjemkomst i daarligt Humør, uden at jeg kan opdage nogen Grund dertil her. Hvad skal saa Dronning Victorias hastige Besøg i Baden til og Møde med Keiser Vilhelm? Der ymtes Noget om at hun søger en Gemal til sin Datter men det hastede vel ikke saa forskrækkeligt. Og hvad skal saa endelig det betyde at Keiser Alexander dennegang ikke kan reise til Ems uden at have baade Gortchakow og Jomini med?

s. 478 Stakkels General Oxholm 1) falder svært af og føler det godt selv. Han har givet mig nogle Papirer vedrørende sine diplomatiske Sendelser, som han vilde nedlægge i Hænder der føle Interesse for Fortiden. Han vil formodentlig engang spørge Dem om han maa udstrække dette ogsaa til et Par Breve som De har skrevet ham til i Embedssager. De vil jo kunne see om de indeholde Noget der har historisk Betydning eller som er af en altfor privat Natur. Men han vil skrive Dem til derom ved Leilighed.

P Vedel.

Quaades Papirer. U. A.