Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-04-08)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 8 April 1876.

Kjære Vedel,

. . . De har ganske Ret i hvad De siger om den i min confid. Depesche 2) omhandlede Sag. Hvis der behøves særlig Popularitet til at ende denne Sag saa synes den Nærværende bedre istand dertil end den Tilkommende; og i ethvert Tilfælde er Tiden os imod, jo længer det trækker hen med Afgjørelsen. Det Eneste som kan bøde herpaa, er at man muligen paa den ene Side efterhaanden og med Tiden i Tydskland faaer bedre Indsigt i hvad der er Ret, medens paa den anden Side Dispositionerne til at gjøre hvad der er Ret fremmes ved en tiltagende god Stemning mellem Nationerne. Imidlertid er det af største Vigtighed at vi see til at blive et ordentligt politisk Individ.

Men afseet fra alt Andet, er der Eet som vi af al Magt maae stræbe efter; og det er at faae en stærk og paalidelig Støtte udenfor os selv. Derfor har det glædet mig overordentligt at høre, at der er Tale om, at Kongen endelig aflægger s. 479 et Besøg i Petersborg hos Kaiseren selv. Saalænge Art. V er uopfyldt er en sund og cordial Forbindelse mellem os og Tydskland ikke mulig, og vi have da ingen Anden at støtte os til end Rusland. Men en Støtte maae vi have, thi vi ere meget for svage til »die Politik der freien Hand«.

Det er ligefrem, at Kongen ikke kan lægge Veien til Petersborg over Berlin; men det er da ogsaa godt, at han kun gaaer til Petersborg og ikke til Stockholm. Her har ikke været talt om at Kaiseren af Tydskland vilde gaae til Stockholm. . . .

Jeg veed ingen anden Grund til daarligt Humeur for Heydebr., end at han muligen er bleven skuffet ved det sidste Revirement i det tydske Diplomatie. Om han havde ønsket en Forflyttelse f. Ex. til Brüssel, vilde man dog billigviis ikke kunne fortænke ham deri.

At Kaiser Alexander ledsages af Gortchakow og Jomini til Ems, har dog maaske intet Særligt at betyde; ialfald er det maaske tilstrækkelig motiveret ved det tyrkiske Uføre, som, hvis det ikke snart ordnes, udentvivl kan blive meget farligt. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.