Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-04-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavan,] 12. April 1876.

Kjære Kammerherre.

. . . Det glæder mig meget at høre, at De tillægger Reisen til Petersborg nogen Betydning, thi det har kostet nogen Anstrængelse at faae den bestemt. Den vil skee i Juli eller August hvis ikke Keiserens Sundhedstilstand eller politiske Begivenheder komme iveien. . . .

Rygtet om KeiserAlex.s Retraite 1) synes at beskjæftige Folk s. 480 meget i Tydskland og jeg erfarer fra en Kilde der sikkert er subjectiv paalidelig men derfor ikke behøver at være tilstrækkelig vel underrettet, at der i den sidste Tid er større Opmærksomhed end før paa Hensigtsmæssigheden af i Tide at gjøre Noget ved det slesvigske Spørgsmaal. Cölner-Zeit. og Nat. Zeit. skulle navnlig i Correspondancer hertil Norden beskjæftige sig dermed. Der er jo imidl. Intet for os at gjøre uden at vente indtil det behager den af hvem det afhænger, at røre derved.

Indadtil troer jeg at Sagerne staae bedre end de Fleste troer. Valgene ville nu vistnok ikke blive bedre, tvertimod troer jeg at Højre vil tabe et Par Stemmer, men det kan jo være ligegyldigt om det er med saakaldte højre Folk eller med venstre at man kommer tilrette naar kun Befæstningssagen bringes til et Resultat og i den Henseende troer jeg at et Omslag forbereder sig. Hidtil har Spørgsmaalet om Indkomstskatten gjort Stillingen uklar. Det er nu forbi, da Venstre selv siger at Loven af 1870 vil det ikke have og Alle vide at en ny paa andre Principer baseret Formue- og Indkomstskat ikke kan komme istand før efter aarelange Discussioner og formodentlig ikke engang da. Spørgsmaalet er altsaa tydeligt dette: vil man have et Forsvar eller vil man det ikke. Hidtil have Mange stemt med Venstre fordi det dog tilsyneladende var villigt til at gjøre Noget i positiv Retning. Men nu er en Fraktion (Frederiksen osv.) komne frem med den sande Mening: Intet at gjøre, 1) og dette Parti vil formodentlig vende fuldtalligere tilbage fra Valgene. Dette vil da formodentlig bevirke at den Deel af Venstre som vil et Forsvar (det gamle nationale Venstre, Grundtvigianerne) udskille sig og nærme sig Regeringen og hvis saa denne kan modificere sit Forslag lidt, vil maaskee en Afgjørelse kunne naaes i alt Fald ved Hjælp af en ny Opløsning. — Det er s. 481 idetmindste saaledes at Udsigterne stille sig for mig, men maaskee er jeg altfor sangvinsk.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.