Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1876-04-14)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Fortrolig.
Wien, 14. April 1876.

Deres Excellence!

Antydninger, om at den slesvigske Sag paany skulde være bleven bragt paa Bane i Berlin, ere atter gaaede igjennem Bladene, og have givet mig Anledning til, at søge Underretning om, hvad der maatte være den keiserlige Regjering bekjendt i saa Henseende. Det synes herefter, at Grev Schouwaloff under sit Ophold i Berlin har gjort saagodtsom den hele europæiske Situation til Gjenstand for sine Samtaler med Fyrst Bismarck og deriblandt ogsaa Løsningen af den slesvigske Sag. Grev Schouwaloff havde imidlertid kun faaet undvigende Svar: at Øieblikket endnu ikke var beleiligt, at man maatte afvente at see, hvorledes Frankrig stillede sig, forinden man kunde tage nogen Beslutning i saa Henseende. Dernæst hentydede man til, at det muligt laae i Fyrst Bismarcks Plan, at stille som Betingelse for en Ordning af det slesvigske Spørgsmaal, at de tre skandinaviske Riger sluttede i Fællesskab et nøie Forbund 1) med Tydskland som en Sikkerhed for, at de ikke under en eventuel Krig 2) mellem dette Rige og Frankrig skulde slutte sig til dette imod Tydskland.

[.Bemærkninger af Falbe til hans Hjemmelsmand ang. Sverige-Norges Interesse i Udførelsen af Art. V, de nordiske s. 482 Rigers Tilbøjelighed til at tiltræde Trekejserforbundet og dets Fredspolitik og Kejser Alexanders mulige Initiativ i denne Sag.]

31

C. Falbe.

Depeche Nr. 17. — Paategning med P. Vedels Haand: 2 Afskr. af det Indstregne [ɔ: det her aftrykte] til Berlin og Petersb.