Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-05-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 13. Mai 1876.

Kjære Vedel,

Jeg har idag en Leilighed til at udtale mig lidt tydeligere om den Rapport fra Falbe, som De sendte mig med Deres Brev af 6te d. M. 2)

Jeg troer ikke at Schuwaloff har været anderledes heri Berlin end paa Gjennemreise, og da han under disse Omstændigheder ikke kan have været bemyndiget til officielle Samtaler, antager ogsaa jeg, at man ikke kan tillægge hans Virksomhed her stort Omfang. Men Bismarck taler gjerne med alle, som ikke ere dem med hvem han egentlig skulde tale, eller som ialfald have Ret til at tale med ham, og naturligviis modtager han og taler han da ligesaa gjerne saa meget med en høitstaaende Russer. Det er jo ligefrem at Schouwaloff har besøgt Bismarck, han har maaske endog havt flere Samtaler med ham, og jeg kan da godt tænke mig at, naar Sch. ved sine Betragtninger over den almindelige Situation, ogsaa har omtalt det nordslesvigske Spørgsmaal, saa har s. 492 Svaret været som Falbe angiver. Dette Svar stemmer jo ganske med hvad der oftere er yttret her fra officiel Side, kun med den Forskjel at man ikke saa bestemt har hentydet til Frankrig. Et andet Spørgsmaal er det, hvor megen Vægt man kan tillægge Svaret; thi der lyves jo meget i denne Verden.

Ved Siden heraf er den Plan der omtales som mulig liggende i Bismarcks Tanke, nemlig om et scandinavisk Forbund med Tydskland, mig ikke videre overraskende. Som jeg nylig bemærkede, kan den staae i et vist Forhold til hvad jeg for nogen Tid siden har indberettet om et Vederlag, man her vilde forlange for gunstige Betingelser for os ved Løsningen af det slesvigske Spørgsmaal. Jeg finder at denne Sag fortjener den nøieste Overveielse, naturligviis udelukkende med os selv, og fremfor Alt uden at afholde os fra paa alle Maader og uden Tøven at søge sikkert Tilhold til Rusland. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.