Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-06-19)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 19. Juni 1876.

Kjære Vedel,

[»Nationalzeitung« har havt travlt med Helgoland, og Disraëli har erklæret, at der ikke var Tale om Aftrædelse af denne Ø til det tyske Rige. Quaade mener dog, at der alligevel nok er Tale derom.]

Jeg finder at naar England vilde skille sig ved denne Ø, saa maatte det heller aftræde den til den, fra hvem det i sin Tid har taget den, nemlig til Kongen af Danmark, som da vilde have noget Reelt i Haanden til Løsningen af det nordslesvigske Spørgsmaal; og en saadan Combination vilde forekomme mig saameget rimeligere, som England, ved den s. 493 Stivelse dets tidligere Statsmænd i sin Tid have sat i os, ikke har saa lidt Skyld i at vi have mistet saavel hele Slesvig som Holsteen og Lauenborg. 1)

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.