Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1876-06-21)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 21. Juni 1876.

Kjære Kammerherre,

. . . Rigsdagsforhandlingen gaaer som De seer af Avisen slet — det er vel muligt at lidt større Smidighed hos Conseilspræsidenten kunde have givet Sagen en bedre Stilling — men hvad jeg særlig vil fortælle Dem er at Heydebr. paa en ubehagelig Maade coquetterer med Venstre, paa samme Tid som jeg erfarer at han til sine Colleger udtaler sin store Tilfredshed med vor Regerings vanskelige Stilling i de indre Anliggender. Jeg ser heri mindre Virkningen af Ordrer hjemmefra, men destomere Udtrykket af Heyd.s personlige Uvillie imod os — naar han der er en fornuftig Mand og i og for sig ret- og veltænkende blot fordi han er Tydsker tænker saaledes, hvorledes maae da ikke de Andre i Tyskl. være sindede imod os? . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.