Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1876-07-05)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin’5. JuIi 1876.

Kjære Vedel,

De vil maaske i sin Tid i de danske Blade have seet omtalt en tydsk Geographie af en vis Dr. Daniel, hvori Danmark, Holland, Belgien og Schweiz beskrives som egentlig liggende indenfor den naturlige tydske Grændse, og af denne Grund, saavelsom ogsaa fordi de i en meer eller mindre fjern Fortid i kortere eller længere Tid have været Lehn af det Tydske Rige, kaldes »Deutsche Aussenländer«.

Alt dette har bragt en af mine herværende Colleger, den hollandske Gesandt, Rochussen, saameget meer i Harnisk, som Bogen, der er udkommet i sit 112te Oplag, skal være en, endog befalet, Skolebog; og han har, efter hvad han i Fortrolighed har sagt mig, for sin Regjering andraget paa at blive bemyndiget til nærmere at søge oplyst om den omhandlede Bog virkelig er befalet for de offentlige Skoler, samt til, hvis det forholder sig saaledes, at arbejde hen til, at de herværende Gesandter fra de tre andre ovennævnte tydske »Aussenländer«, i Forening med ham nedlægger Protest derimod for den tydske Regjering. Uden i denne Henseende at yttre Andet, end at ogsaa jeg fandt at der var Anledning til at de europæiske ikke-tydske Magter, og da navnlig de smaae til at begynde med, saae sig for med Hensyn til hvad der kunde være i Gjære mod dem fra tydsk s. 495 Side, har jeg, ifølge Rochussens Ønske, lovet ham, om muligt fra Kbhvn. at skaffe Bidrag til Oplysning om hvorvidt Dr. Daniels Geographie er indført i de tydske, eller vel egentlig de preussiske offentlige Skoler ifølge Regjerings- eller ministeriel Anordning.

Vilde De gjøre mig den Tjeneste, hvis De kan sige mig noget herom, da ved Leilighed at meddele mig hvad De veed eller muligen kunde erfare?

Bogens Titel er: Professor Dr. H. A. Daniel, Leitfaden für die Unterricht in der Geographie, herausgegeben von Dr. Kirchhof, Halle 1875, 112te Auflage.

Hvad den eventuelle Protest angaar, saa troer jeg nu rigtignok ikke, at den, ialfald i den paatænkte Skikkelse eller i det paatænkte Omfang, vilde kunne komme istand; thi medens jeg anseer det for temmelig tvivlsomt at Schweiz skulde ville indlade sig derpaa, er jeg næsten vis paa at Belgien ikke vil gjøre det. Derfor har jeg foreløbig anseet det for tilstrækkeligt at skrive privat om Sagen.

G.Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.