Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-07-25)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 25. Juli 1876.

Kjære Directeur!

Jeg takker Dem meget for de tilsendte Bemærkninger ang. Kongens Reise, som jeg fandt fortræffelige. Kongen havde imidlertid ladet Sagen falde efter Samtalen med mig, og som Følge deraf kom den slet ikke for i Statsraadet. Estrup var iøvrigt enig med mig i det Ønskelige i at dette var skeet, men fremtvinge det vilde vi dog ikke. Efter Statsraadet sagde Kongen mig selv at han aldeles havde opgivet Tanken om at gaae hjem over Land, og bad mig ikke være uleiliget med at sende ham mine Tanker skriftligt, hvad jeg havde tænkt mig at ville gjøre, da jeg ikke havde faaet Leilighed til at udtale dem i Statsraadet. Dog føiede han til, da jeg gik ud af Døren, »men hvad skal jeg gjøre, dersom Keiseren af Busland meget indtrængende opfordrer mig til at gaa hjem over B[erlin] — ja saa telegraferer jeg strax.« Jeg svarede at jeg ikke troede at denne Eventualitet vilde indtræde — turde s. 499 dog ikke tilføie: »naar den ikke fremkaldtes«. Hermed et Brev fra Quaade og et do. fra Mohrenheim (der da kommer paa »Jylland« 1) med Tak for Laan.

O.D.Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.