Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1876-08-09)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 9. August 1876.

. . . Jeg giver Dem fuldstændig Ret i at Bismarck har beriget Verden med en ny Maade at lyve paa, men det tilsyneladende Naive i Maaden er ikke tiltalende for mig, og Efterlignelsen taber, fordi vedkommende Efterlignere sjelden opnaa Maalet, at gjøre Modstanderne tvivlsomme om Planen. Mon Europa virkelig endnu skulde finde sig i at Mohammet erklærer det den hellige Krig, uden at de røre sig; kanskee kan slig Overgang være nødvendig for dog atter at frembringe som Modvægt imod den Haan og Foragt dette vil og maa fremkalde hos alle Tænkende en Autoritetstro istedetfor den golde og det forekommer mig latterlige Menneskeforgudelse. Jeg glæder mig ret til at faae en længere Samtale med Dem, hvilket ikke alene er blevet mig en kjær Vane, som jeg haaber maa kunne fortsættes, men som jeg trænger til naar der er gaaet længere Tid hvor jeg har maattet savne den.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.