Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1876-08-22)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
St. Petersborg, 22. August 1876.

D. E. vil af H. M. Kongen selv erfare Indholdet af de Samtaler med Keiseren og Rigskantsleren, hvori H. M. har haft s. 500 Leilighed til at berøre politiske Spørgsmaal, specielt det nordslesvigske. Noget positivt Resultat i saa Henseende var neppe til at vente; men de Forsikringer H. M. har modtaget af Keiseren og hans Kantsler, lade dog haabe, at den kgl. Regjering i paakommende Tilfælde vil kunne gjøre Regning paa Understøttelse fra den keiserl. Regjerings Side.

32*

E. Vind.

Uddrag mrkt. 6001 af Depeche Nr. 23, modtaget 28. August 1876. Den originale Depeche er ikke funden. — Sml. Hähnsen II, Nr. 960.