Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Frantz Ernst Bille (1876-12-05)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Stockholm, 5. December 1876.

Deres Excellence.

Naar jeg under de nærværende kritiske Forhold i Europa har afholdt mig fra at berøre disse i nogen politisk Beretning har Grunden været, at jeg ikke saae mig istand til at give noget Bidrag til deres Bedømmelse fra en Post, hvor Iagttagelsen kun støtter sig til Efterretninger paa anden Haand. Af mine Colleger have desuden den russiske Gesandt Hr. Okunew siden medio Oktober, den franske Gesandt Grev Gobineau endog siden August Maaned været fraværende en congé, og de andre Stormagters Gesandter have ikke besiddet anden Kundskab om Situationen end den, der fandtes i den europæiske Presse. Hvis jeg for ikke at forholde mig aldeles tavs, dog vilde anføre Noget, som kunde fortjene Deres Excellences Opmærksomhed, kunde jeg idag søge det i en Samtale, jeg tilfældigt havde med Kong Oskar, da jeg for nogle Dage siden mødte Hs. Majestæt og han gjorde mig den Ære at fortsætte sin Promenade med mig en halv Times Tid; men jeg kan resumere Hs. Mjst.s Yttringer af politisk Indhold i faa Ord: Hs. Mjst. fandt Udsigten til at bevare den europæiske Fred meget mørk; han tvivlede i høj Grad om Muligheden; han kunde for sin Person og »som Kristen« ikke lade være at sympathisere med den russiske Politiks Formaal og dens Program, ihvorvel han som Konge intet andet Ønske havde, end at bevare sine Landes Neutralitet; og han s. 504 haabede sikkert, ifald det blev nødvendigt, at kunne forene sine Bestræbelser i saa Henseende med min Souveræns.

Jeg har ogsaa idag funden Leilighed til en Samtale med Baron Hochschildt der, som Deres Excellence bekjendt, for nyligt har opgivet sin Post i London og som »Envoyé en disponibilité« foreløbigt synes at ville trække sig tilbage til Privatlivet. Han havde forladt London den 28de Novbr. og betegnede Situationen dengang som saa slet som mulig med Hensyn til Fredens Bevarelse. [Referat af Baron Hochschildts Opfattelse af Stemningen i England og Omtale af Rygterne om, at han skal afløse Björnstjerna som Udenrigsminister.]

. . .Jeg benytter denne Leilighed til at omtale den Begivenhed, som i disse Dage har lagt Beslag paa Offentlighedens Opmærksomhed i Stockholm, nemlig Høitideligholdelsen af Aarsdagen for Slaget ved Lund; jeg gjør det navnlig for dertil at knytte Indsendelsen af Kong Oskars veltalende Yttring i Ridderhuset, i hvilke[!] den Tanke ikke savnes, som ogsaa i Pressen almindeligt er bleven fremhævet, at man ved Festen feirer Forsoningen efter Striden med ikke mindre Varme end Heltedaaden paa Valpladsen. Samme Tanke har jo endog fostret Beslutningen om ved en Nationalsubskription i Sverig og Danmark at reise en Mindestøtte for den 4de Debr. 1676; hvis jeg i Korthed skulde gjengive Indtrykket, jeg troer at denne Demonstration almindeligt har fremkaldt i Sverig, kan jeg ikke sige andet end at man vistnok har funden det »mycke beskedligt«. I Indbydelsens svenske Text, som her er ble ven offentliggjort, staaer der Slutningsordene: »rest af förenta brödrafolk« istedenfor den danske Text: tilveiebragt af forsonede Broderfolk; dette er formodentlig altsaa en Trykfejl, som det nu maaske er mere til Skade end til Gavn at ville rette; men da jeg har tænkt mig, at Udtrykket kunde blive releveret, har jeg ved samme Leilighed villet giøre opmærksom paa Sammenhængen.

F Bille.

Depeche Nr. 23, modtaget 7. December 1876.