Danmarks Breve

BREV TIL: Frantz Ernst Bille FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1876-12-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm.
Kjøbenhavn, 12. December 1876.

[De fredelige Stemninger er vistnok overvejende baade i England og Rusland.] Der turde saaledes fra begge Sider være en stærk Tendents til at undgaae et krigersk Sammenstød og jeg nærer derfor noget Haab om at det skal lykkes Conferencen i Constantinopel at besværge denne Fare og i alt Fald om at en Krig vil kunne lokaliseres mellem Rusl. og Tyrkiet. Under disse Omstændigheder antager jeg det ikke for hensigtsmæssigt allerede nu nærmere at tage under Overveielse, paa hvad Maade Danm.s Neutralitet i fornødent Fald bør søges sikkret. Skulde mod Forventning noget saadant blive nødvendigt, vil det ligge nær at overveie om det ikke maatte være bedst stemmende med begge Landes Interesser at Danm. og Sverrig-Norge enedes om en fælles eller eensartet Neutralitets-Erklæring og det har derfor kun kunnet være mig en Tilfredsstillelse at erfare at Kong Oscar har udtalt sig til D. H. i samme Aand.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 7.