Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1877-12-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 12. Januar 1877.

Kjære Kammerherre.

. . . Hvad vore indre Forhold angaaer herhjemme seer det ligesaa broget ud og det kan jo ikke nægtes at Buen er høit spændt. Det er jo let at paavise hvor Ulykken har sin Rod, men det fører jo til Intet at lægge dette nok saa tydeligt for Dagen, naar ingen Midler haves til at afhjælpe den, og om man endogsaa med fuld Føie kan bebreide de Mænd, der for henved 30 Aar siden lavede hele Historien i deres Kortsynethed, s. 506 maa det dog siges, at Ingen dengang ahnede at en saa colossal Mangel paa Fædrelandssind, som den der nu lægges for Dagen, nogensinde skulde være kommet frem. De kjender af Bladene, Alt hvad her passerer, saa jeg skal ikke trætte Dem med nogen Beretning derom; kun vil jeg sige at det i Almindelighed antages at Modet hos »det Forenede« ikke er saa freidigt som det lader, ligesom det ogsaa er aldeles uimodsigeligt at der er Spirer tilstede til et Omslag hos den brave Bondestand, der maaskee nok kunde blive til Noget, naar der tages paa dem med Varsomhed.

Under Alt dette lader det til at Vinteren skal blive ret livlig, og efterhaanden som Familierne nu begynde at komme ind aabnes ogsaa Salonerne. Vi have faaet en ny fransk Gesandt, en Grev Duchâtel, 1) hertil, der selv ung har en ung Kone og skal være umaadelig riig, saa der er de bedste Udsigter til at der igjennem dem skal komme Liv i Corps Diplomatique’s temmelig stille Kreds. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. V. A.