Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-02-14)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 14. Februar [1877].

Kjære Kammerherre.

Mange Tak for Deres Brev om Artiklen i Norddeuts. angaaende Daniel og De har ganske Ret i at deslige Paastande bestyrke Folk i at troe at der slet ikke er skeet noget Uretfærdigt i 1863 men jeg for min Part mistvivler rigtignok om at Sandheden nogensinde kan trænge igjennem. Hvad nytter det til at en dansk Avis for tusinde Gang fortæller at Slesvig aldrig har hørt til Tydskland? Kan De huske at Walewsky 1) i 1858 paastod ligeoverfor Dirckinck 2) at denne maatte huske feil, naar han sagde at Slesvig ikke var en Deel af Forbundet

s. 509 — naa, naar ikke engang en Udenrigsminister dengang lod sig overbevise, hvad kan man da vente sig nu af et tydsk Avispublikum? For imidlertid dog Intet at forsømme har jeg gjort en Correspondent opmærksom paa Sagen og jeg antager at han vil finde en Vei til at skaffe Rectificationen en passende Plads i et eller andet læst fremmed Blad.

Det er en kedsommelig Historie med Hjort Lorenzen i Dannevirke, som man nu paa eengang i Haderslev finder paa at nægte Qualitet af tydsk Undersaat, naturligvis for saa at faae ham uddrevet. Det synes ganske vist curiøst i saa mange Aar at have behandlet ham som Tydsker, ladet ham staae paa Valglisterne, fungere som Redaktør og endog dømt ham som saadan, hvorved altsaa Overretten har ved Dom anerkjendt hans tydske Undersaatsqualitet og saa paa eengang benægte det fordi han d. 16. Nov. 1864 ikke var domicilieret i Slesvig, af den naturlige Grund at han var tvunget til at forlade Hertugdømmet under Krigen. Heldigvis har han imidlertid da han vendte tilbage til Haderslev forinden skrevet baade til Finants- og til Indenrigsministeriet at han nu tog fast Ophold i Slesvig, og han kan altsaa godtgjøre at have opfyldt Art. 19. Men er dette nok hvis man — hvad der vel er rimeligt — for enhver Priis vil af med ham? 1)

Medaillerne for 1864 til Slesvigerne 2) sætte os i nogen Forlegenhed, da vi risikere at de blive confiscerede og Vedkommende komme i Forlegenhed naar de bære dem i det røde og hvide Baand. Vi have ikke villet genere Dem med denne noget delicate Sag, og have derfor confidentielt sat os i Forbindelse med Heydebrand derom. Personlig er han som altid villig til at bringe Sagen i Orden, men er man det ogsaa i Berlin? ...

P.Vedel.

Quaades Papirer. U. A.